Terug

Inhoudsopgave: 

Artikel 1 - Definities 
Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer
Artikel 3 - Toepasselijkheid
Artikel 4 - Het aanbod
Artikel 5 - De overeenkomst
Artikel 6 - Herroepingsrecht
Artikel 7 - Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd
Artikel 8 - Uitoefening van het herroepingsrecht door de consument en kosten daarvan
Artikel 9 - Verplichtingen van de ondernemer bij herroeping
Artikel 10 - Uitsluiting herroepingsrecht
Artikel 11 - De prijs
Artikel 12 - Nakoming en extra garantie
Artikel 13 - Levering en uitvoering
Artikel 14 - Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging
Artikel 15 - Betaling
Artikel 16 - Klachtenregeling
Artikel 17 - Geschillen
Artikel 18 - Aanvullende of afwijkende bepalingen

Artikel 1 - Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

1. Aanvullende overeenkomst: een overeenkomst waarbij de consument producten, digitale inhoud en/of diensten verwerft in verband met een overeenkomst op afstand en deze zaken, digitale inhoud en/of diensten door de ondernemer worden geleverd of door een derde partij op basis van een afspraak tussen die derde en de ondernemer; 2. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht; 3. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt voor doeleinden die verband houden met zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit; 4. Dag: kalenderdag; 5. Digitale inhoud: gegevens die in digitale vorm geproduceerd en geleverd worden; 6. Duurovereenkomst: een overeenkomst die strekt tot de regelmatige levering van zaken, diensten en/of digitale inhoud gedurende een bepaalde periode; 7. Duurzame gegevensdrager: elk hulpmiddel - waaronder ook begrepen e-mail - dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging of gebruik gedurende een periode die is afgestemd op het doel waarvoor de informatie is bestemd, en die ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt; 8. Herroepingsrecht: de mogelijkheid van de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand; 9. Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten, (toegang tot) digitale inhoud en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt; 10. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst die tussen de ondernemer en de consument wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten, digitale inhoud en/of diensten, waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend of mede gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand; 11. Modelformulier voor herroeping: het in Bijlage I van deze voorwaarden opgenomen Europese modelformulier voor herroeping; 12. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte hoeven te zijn samengekomen.
 

Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer

Naam ondernemer: ElevenOFive Online 
Gevestigd te Industriekade 18G, 2172HV, Sassenheim, Nederland 
E-mailadres: [email protected]
KvK-nummer: 61486825
Btw-identificatienummer: NL002213079B51

Indien de activiteit van de ondernemer is onderworpen aan een relevant vergunningstelsel: de gegevens over de toezichthoudende autoriteit. Indien de ondernemer een gereglementeerd beroep uitoefent: • - de beroepsvereniging of -organisatie waarbij hij is aangesloten; • - de beroepstitel, de plaats in de EU of de Europese Economische Ruimte waar deze is toegekend; • - een verwijzing naar de beroepsregels die in Nederland van toepassing zijn en aanwijzingen waar en hoe deze beroepsregels toegankelijk zijn.
 

Artikel 3 - Toepasselijkheid

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en consument. 2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal de ondernemer voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, aangeven op welke wijze de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en dat zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden. 3. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden. 4. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.
 

Artikel 4 - Het aanbod

1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld. 2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten, digitale inhoud en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen, zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten, diensten en/of digitale inhoud. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de ondernemer niet. 3. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.
 

Artikel 5 - De overeenkomst

1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden. 2. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de ondernemer is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden. 3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen. 4. De ondernemer kan zich binnen wettelijke kaders - op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden. 5. De ondernemer zal uiterlijk bij levering van het product, de dienst of digitale inhoud aan de consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen: 1. het bezoekadres van de vestiging van de ondernemer waar de consument met klachten terecht kan; 2. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht; 3. de informatie over garanties en bestaande service na aankoop; 4. de prijs met inbegrip van alle belastingen van het product, dienst of digitale inhoud; voor zover van toepassing de kosten van aflevering; en de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst op afstand; 5. de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is; 6. indien de consument een herroepingsrecht heeft, het modelformulier voor herroeping. 7. In levering. geval van een duurtransactie is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste.
 

Artikel 6 - Herroepingsrecht

Bij producten: 1. De consument kan een overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een product gedurende een bedenktijd van minimaal 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. De ondernemer mag de consument vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten. 2. De in lid 1 genoemde bedenktijd gaat in op de dag nadat de consument, of een vooraf door de consument aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen, of: 1. als de consument in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, het laatste product heeft ontvangen. De ondernemer mag, mits hij de consument hier voorafgaand aan het bestelproces op duidelijke wijze over heeft geïnformeerd, een bestelling van meerdere producten met een verschillende levertijd weigeren. 2. als de levering van een product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen; 3. bij overeenkomsten voor regelmatige levering van producten gedurende een bepaalde periode: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, het eerste product heeft ontvangen. Bij diensten en digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd: 3. De consument kan een dienstenovereenkomst en een overeenkomst voor levering van digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd gedurende minimaal 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. De ondernemer mag de consument vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten. 4. De in lid 3 genoemde bedenktijd gaat in op de dag die volgt op het sluiten van de overeenkomst. Verlengde bedenktijd voor producten, diensten en digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd bij niet informeren over herroepingsrecht: 5. Indien de ondernemer de consument de wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht of het modelformulier voor herroeping niet heeft verstrekt, loopt de bedenktijd af twaalf maanden na het einde van de oorspronkelijke, overeenkomstig de vorige leden van dit artikel vastgestelde bedenktijd. 6. Indien de ondernemer de in het voorgaande lid bedoelde informatie aan de consument heeft verstrekt binnen twaalf maanden na de ingangsdatum van de oorspronkelijke bedenktijd, verstrijkt de bedenktijd 14 dagen na de dag waarop de consument die informatie heeft ontvangen.
 

Artikel 7 - Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd

1. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat de consument het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen. 2. De consument is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan in lid 1. 3. De consument is niet aansprakelijk voor waardevermindering van het product als de ondernemer hem niet voor of bij het sluiten van de overeenkomst alle wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht heeft verstrekt.
 

Artikel 8 - Uitoefening van het herroepingsrecht door de consument en kosten daarvan

1. Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, meldt hij dit binnen de bedenktermijn door middel van het modelformulier voor herroeping of op andere ondubbelzinnige wijze aan de ondernemer. 2. Zo snel mogelijk, maar binnen 14 dagen vanaf de dag volgend op de in lid 1 bedoelde melding, zendt de consument het product terug, of overhandigt hij dit aan (een gemachtigde van) de ondernemer. Dit hoeft niet als de ondernemer heeft aangeboden het product zelf af te halen. De consument heeft de terugzendtermijn in elk geval in acht genomen als hij het product terugzendt voordat de bedenktijd is verstreken. 3. De consument zendt het product terug met alle geleverde toebehoren, indien redelijkerwijs mogelijk in originele staat en verpakking, en conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies. 4. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de consument. 5. De consument draagt de rechtstreekse kosten van het terugzenden van het product. Als de ondernemer niet heeft gemeld dat de consument deze kosten moet dragen of als de ondernemer aangeeft de kosten zelf te dragen, hoeft de consument de kosten voor terugzending niet te dragen. 6. Indien de consument herroept na eerst uitdrukkelijk te hebben verzocht dat de verrichting van de dienst of de levering van gas, water of elektriciteit die niet gereed voor verkoop zijn gemaakt in een beperkt volume of bepaalde hoeveelheid aanvangt tijdens de bedenktijd, is de consument de ondernemer een bedrag verschuldigd dat evenredig is aan dat gedeelte van de verbintenis dat door de ondernemer is nagekomen op het moment van herroeping, vergeleken met de volledige nakoming van de verbintenis. 7. De consument draagt geen kosten voor de uitvoering van diensten of de levering van water, gas of elektriciteit, die niet gereed voor verkoop zijn gemaakt in een beperkt volume of hoeveelheid, of tot levering van stadsverwarming, indien: 1. de ondernemer de consument de wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht, de kostenvergoeding bij herroeping of het modelformulier voor herroeping niet heeft verstrekt, of; 2. de consument niet uitdrukkelijk om de aanvang van de uitvoering van de dienst of levering van gas, water, elektriciteit of stadsverwarming tijdens de bedenktijd heeft verzocht. 8. De consument draagt geen kosten voor de volledige of gedeeltelijke levering van niet op een materiële drager geleverde digitale inhoud, indien: 1. hij voorafgaand aan de levering ervan niet uitdrukkelijk heeft ingestemd met het beginnen van de nakoming van de overeenkomst voor het einde van de bedenktijd; 2. hij niet heeft erkend zijn herroepingsrecht te verliezen bij het verlenen van zijn toestemming; of 3. de ondernemer heeft nagelaten deze verklaring van de consument te bevestigen. 9. Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, worden alle aanvullende overeenkomsten van rechtswege ontbonden.
 

Artikel 9 - Verplichtingen van de ondernemer bij herroeping

1. Als de ondernemer de melding van herroeping door de consument op elektronische wijze mogelijk maakt, stuurt hij na ontvangst van deze melding onverwijld een ontvangstbevestiging. 2. De ondernemer vergoedt alle betalingen van de consument, inclusief eventuele leveringskosten door de ondernemer in rekening gebracht voor het geretourneerde product, onverwijld doch binnen 14 dagen volgend op de dag waarop de consument hem de herroeping meldt. Tenzij de ondernemer aanbiedt het product zelf af te halen, mag hij wachten met terugbetalen tot hij het product heeft ontvangen of tot de consument aantoont dat hij het product heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerder valt. 3. De ondernemer gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de consument heeft gebruikt, tenzij de consument instemt met een andere methode. De terugbetaling is kosteloos voor de consument. 4. Als de consument heeft gekozen voor een duurdere methode van levering dan de goedkoopste standaardlevering, hoeft de ondernemer de bijkomende kosten voor de duurdere methode niet terug te betalen.
 

Artikel 10 - Uitsluiting herroepingsrecht

De ondernemer kan de navolgende producten en diensten uitsluiten van het herroepingsrecht, maar alleen als de ondernemer dit duidelijk bij het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld: 1. Producten of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer geen invloed heeft en die zich binnen de herroepingstermijn kunnen voordoen; 2. Overeenkomsten die gesloten zijn tijdens een openbare veiling. Onder een openbare veiling wordt verstaan een verkoopmethode waarbij producten, digitale inhoud en/of diensten door de ondernemer worden aangeboden aan de consument die persoonlijk aanwezig is of de mogelijkheid krijgt persoonlijk aanwezig te zijn op de veiling, onder leiding van een veilingmeester, en waarbij de succesvolle bieder verplicht is de producten, digitale inhoud en/of diensten af te nemen; 3. Dienstenovereenkomsten, na volledige uitvoering van de dienst, maar alleen als: 1. de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de consument; en 2. de consument heeft verklaard dat hij zijn herroepingsrecht verliest zodra de ondernemer de overeenkomst volledig heeft uitgevoerd; 4. Pakketreizen als bedoeld in artikel 7:500 BW en overeenkomsten van personenvervoer; 5. Dienstenovereenkomsten voor terbeschikkingstelling van accommodatie, als in de overeenkomst een bepaalde datum of periode van uitvoering is voorzien en anders dan voor woondoeleinden, goederenvervoer, autoverhuurdiensten en catering; 6. Overeenkomsten met betrekking tot vrijetijdsbesteding, als in de overeenkomst een bepaalde datum of periode van uitvoering daarvan is voorzien; 7. Volgens specificaties van de consument vervaardigde producten, die niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de consument, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn; 8. Producten die snel bederven of een beperkte houdbaarheid hebben; 9. Verzegelde producten die om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne niet geschikt zijn om te worden teruggezonden en waarvan de verzegeling na levering is verbroken; 10. Producten die na levering door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere producten; 11. Alcoholische dranken waarvan de prijs is overeengekomen bij het sluiten van de overeenkomst, maar waarvan de levering slechts kan plaatsvinden na 30 dagen, en waarvan de werkelijke waarde afhankelijk is van schommelingen van de markt waarop de ondernemer geen invloed heeft; 12. Verzegelde audio-, video-opnamen en computerprogrammatuur, waarvan de verzegeling na levering is verbroken; 13. Kranten, tijdschriften of magazines, met uitzondering van abonnementen hierop; 14. De levering van digitale inhoud anders dan op een materiële drager, maar alleen als: 1. de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de consument; en 2. de consument heeft verklaard dat hij hiermee zijn herroepingsrecht verliest.
 

Artikel 11 - De prijs

1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven. 2. In afwijking van het vorige lid kan de ondernemer producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar de ondernemer geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld. 3. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen. 4. Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien de ondernemer dit bedongen heeft en: a. deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of b. de consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen met ingang van de dag waarop de prijsverhoging ingaat. 5. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw.
 

Artikel 12 - Nakoming overeenkomst, garantie en aansprakelijkheid

1. De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen staat de ondernemer er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik. 2. Een door de ondernemer, diens toeleverancier, fabrikant of importeur verstrekte extra garantie beperkt nimmer de wettelijke rechten en vorderingen die de consument op grond van de overeenkomst tegenover de ondernemer kan doen gelden indien de ondernemer is tekortgeschoten in de nakoming van zijn deel van de overeenkomst. 3. Onder extra garantie wordt verstaan iedere verbintenis van de ondernemer, diens toeleverancier, importeur of producent waarin deze aan de consument bepaalde rechten of vorderingen toekent die verder gaan dan waartoe deze wettelijk verplicht is in geval hij is tekortgeschoten in de nakoming van zijn deel van de overeenkomst. 4. Ingeval wij door de leverancier,de fabrikant en/of consument worden geattendeerd op een gebrek aan een door ons geleverd product, dan wel nieuw onderdeel, dat leidt tot een zogenaamde terugroepactie, dan stellen wij kopers daarvan onverwijld via een e-mailbericht in kennis. Indien koper zich na deze online kennisgeving niet onverwijld tot ons wendt, kunnen alle mogelijke aanspraken van koper uit dien hoofde komen te vervallen. Dit brengt met zich mee dat wij, noch de leverancier, noch de fabrikant aansprakelijk zijn voor de dientengevolge door koper geleden en te lijden schade.
 

Artikel 13 - Levering en uitvoering

1. De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten. 2. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan de ondernemer kenbaar heeft gemaakt. 3. Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal de ondernemer geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij een andere leveringstermijn is overeengekomen. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden en recht op eventuele schadevergoeding. 4. Na ontbinding conform het vorige lid zal de ondernemer het bedrag dat de consument betaald heeft onverwijld terugbetalen. 5. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de ondernemer tot het moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
 

Artikel 14 - Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging

Opzegging: 1. De consument kan een overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, te allen tijde opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand. 2. De consument kan een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, te allen tijde tegen het einde van de bepaalde duur opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand. 3. De consument kan de in de vorige leden genoemde overeenkomsten: o - te allen tijde opzeggen en niet beperkt worden tot opzegging op een bepaald tijdstip of in een bepaalde periode; o - tenminste opzeggen op dezelfde wijze als zij door hem zijn aangegaan; o - altijd opzeggen met dezelfde opzegtermijn als de ondernemer voor zichzelf heeft bedongen. Verlenging: 4. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, mag niet stilzwijgend worden verlengd of vernieuwd voor een bepaalde duur. 5. In afwijking van het vorige lid mag een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van dag- nieuws- en weekbladen en tijdschriften stilzwijgend worden verlengd voor een bepaalde duur van maximaal drie maanden, als de consument deze verlengde overeenkomst tegen het einde van de verlenging kan opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste één maand. 6. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten of diensten, mag alleen stilzwijgend voor onbepaalde duur worden verlengd als de consument te allen tijde mag opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste één maand. De opzegtermijn is ten hoogste drie maanden in geval de overeenkomst strekt tot het geregeld, maar minder dan eenmaal per maand, afleveren van dag-, nieuws- en weekbladen en tijdschriften. 7. Een overeenkomst met beperkte duur tot het geregeld ter kennismaking afleveren van dag-, nieuws- en weekbladen en tijdschriften (proef- of kennismakingsabonnement) wordt niet stilzwijgend voortgezet en eindigt automatisch na afloop van de proef- of kennismakingsperiode. Duur: 8. Als een overeenkomst een duur van meer dan een jaar heeft, mag de consument na een jaar de overeenkomst te allen tijde met een opzegtermijn van ten hoogste één maand opzeggen, tenzij de redelijkheid en billijkheid zich tegen opzegging vóór het einde van de overeengekomen duur verzetten.
 

Artikel 15 - Betaling

1. Voor zover niet anders is bepaald in de overeenkomst of aanvullende voorwaarden, dienen de door de consument verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 14 dagen na het ingaan van de bedenktermijn, of bij het ontbreken van een bedenktermijn binnen 14 dagen na het sluiten van de overeenkomst. In geval van een overeenkomst tot het verlenen van een dienst, vangt deze termijn aan op de dag nadat de consument de bevestiging van de overeenkomst heeft ontvangen. 2. Bij de verkoop van producten aan consumenten mag de consument in algemene voorwaarden nimmer verplicht worden tot vooruitbetaling van meer dan 50%. Wanneer vooruitbetaling is bedongen, kan de consument geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van de desbetreffende bestelling of dienst(en), alvorens de bedongen vooruitbetaling heeft plaatsgevonden. 3. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden. 4. Indien de consument niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, is deze, nadat hij door de ondernemer is gewezen op de te late betaling en de ondernemer de consument een termijn van 14 dagen heeft gegund om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen, na het uitblijven van betaling binnen deze 14-dagen-termijn, over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd en is de ondernemer gerechtigd de door hem gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. Deze incassokosten bedragen maximaal: 15% over openstaande bedragen tot € 2.500,=; 10% over de daaropvolgende € 2.500,= en 5% over de volgende € 5.000,= met een minimum van € 40,=. De ondernemer kan ten voordele van de consument afwijken van genoemde bedragen en percentages.

Algemene voorwaarden Billink:

Artikel 1 Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Overeenkomst Billink Opdrachtgever Debiteur Vordering Specificatie De dienstverleningsovereenkomst tussen Opdrachtgever en Billink B.V.; De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Billink B.V., statutair gevestigd te Rotterdam, kantoorhoudend te Rotterdam, die een achteraf betaalservice aanbiedt waarbij klanten van de Opdrachtgever na ontvangst van hun bestelling achteraf kunnen betalen. Contractspartij van Billink B.V. een overeenkomst sluit om gebruik te kunnen maken van de Billink achteraf betaalservice; Een wederpartij of klant van Opdrachtgever; De door Debiteur aan Opdrachtgever verschuldigde hoofdsom, bestaande uit de onbetaald gebleven geldsom, eventueel vermeerderd met BTW en een bedrag (ophoging) verschuldigd voor het gebruikmaken van de betaalservice Billink; Actuele en correcte onderbouwing van de Vordering waarin betalingen, BTW en door Opdrachtgever reeds in rekening gebrachte kosten als afzonderlijke posten worden weergegeven.

Artikel 2 Toepasselijkheid
2.1 De algemene voorwaarden gelden voor iedere offerte (en daaruit voortvloeiende overeenkomsten) of overeenkomst waarop Billink deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, tenzij partijen schriftelijk van deze voorwaarden zijn afgeweken. Billink wijst de toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van Opdrachtgever op de Overeenkomst uitdrukkelijk af.

Artikel 3 Offertes
3.1 Billink heeft het recht een offerte binnen vijf dagen na ontvangst van de schriftelijke aanvaarding daarvan, te herroepen;
3.2 Offertes van Billink komen te vervallen indien zij niet binnen 30 dagen schriftelijk zijn aanvaard, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

Artikel 4 Dienstverlening en vergoeding
4.1 Billink zal gedurende de looptijd van de met Opdrachtgever gesloten overeenkomst de overeengekomen betaaldienst verlenen, een en ander overeenkomstig deze algemene voorwaarden en de in de overeenkomst vervatte bepalingen;
4.2 Alle door Billink genoemde (leverings)termijnen worden naar beste weten, op grond van de gegevens die zij ontvangt van Opdrachtgever vastgesteld. De enkele overschrijding van een genoemde (leverings)termijn brengt Billink niet in verzuim;
4.3 Opdrachtgever zal Billink steeds tijdig alle voor een behoorlijke uitvoering van de overeenkomst nuttige en noodzakelijke gegevens en/of inlichtingen verschaffen en alle medewerking verlenen;
4.4 Voor de dienstverlening van Billink is Opdrachtgever de vergoeding verschuldigd als vermeld in de overeenkomst;
4.5 Billink is gerechtigd haar tarieven periodiek aan te passen. Hiervan geeft zij Opdrachtgever minimaal 30 dagen voor inwerkingtreding van de nieuwe tarieven bericht. Indien Opdrachtgever het met de tariefsverhoging niet eens is, kan opdrachtgever de overeenkomst per direct opzeggen.
4.6 De wijze van betaling wordt vastgelegd in de overeenkomst, Billink is gerechtigd bedragen te verrekenen met haar Opdrachtgever.
4.7Billink is bij te late betaling door de Debiteur altijd gerechtigd tot het vorderen van extra vergoedingen (ophogingen) in verband met het uitsturen van een herinneringen, het doen van een sommatie en voor het inwinnen van informatie;
4.8 Billink is gerechtigd voor de uitvoering van de overeenkomst naar eigen inzicht derden in te schakelen, zoals bijvoorbeeld het incassobureau.

Artikel 5 Vermelding Billink op website/mededeling aan Debiteur
5.1 Opdrachtgever geeft in overleg met Billink op zijn website aan dat Debiteur gebruik kan maken van de diensten van Billink door de betaalservice Billink te vermelden.
5.2 Opdrachtgever vermeld dat Debiteur gecheckt wordt op haar kredietwaardigheid.
5.3 Opdrachtgever vermeld een verwijzing naar de betalingsvoorwaarden van Billink.

Artikel 6 Verplichtingen Opdrachtgever/gegevensverstrekking
6.1 Opdrachtgever verstrekt Billink digitaal conform de wens van Billink de volgende gegevens zodra eenbestelling is verricht en Debiteur gekozen heeft voor betaling via Billink: a. Een Specificatie van de Vordering;
6.2 Opdrachtgever draagt er voor zorg dat zij alle gegevens tijdig aan Billink verstrekt;
6.3 Opdrachtgever is gehouden op eerste verzoek van Billink aanvullende gegevens te verstrekken zoals maar niet beperkt tot gegevens die naar het oordeel van Billink noodzakelijk zijn voor de incasso van Vorderingen;
6.4 Opdrachtgever is zich bewust dat de tijdige gegevensverstrekking essentieel is voor Billink en dat niet tijdige verstrekking inhoudt dat Opdrachtgever terstond in gebreke is in het voldoen aan de Overeenkomst met Billink. Indien zich omstandigheden voordoen of te voorzien zijn, waardoor Opdrachtgever aan de verplichting van tijdige gegevensverstrekking niet kan voldoen, zal Opdrachtgever dit onverwijld schriftelijk meedelen aan Billink onder vermelding van de omstandigheden, de door Opdrachtgever te treffen of getroffen maatregelen en de duur van de vermoedelijke vertraging;
6.5 Indien Billink vaststelt dat de gegevensverstrekking niet tijdig is geschied, en Billink heeft Opdrachtgever hiervan schriftelijk kennisgegeven, kan Billink indien Opdrachtgever binnen 3 werkdagen na kennisgeving niet reageert, de overeenkomst met Opdrachtgever te ontbinden. Billink kan ook naar keuze een schadevergoeding vorderen ter hoogte van minimaal 10% van de Vordering, onverminderd het recht van Billink op volledige schadevergoeding;
6.6 Opdrachtgever garandeert dat Debiteur de Vordering niet rechtsgeldig kan verrekenen of heeft verrekend en dat Debiteur de betaling kan opschorten of rechtsgeldig heeft opgeschort;
6.7 Indien Debiteur de overeenkomst achteraf ontbindt - waaronder begrepen het retourneren van bestelde zaken - of de overeenkomst rechtsgeldig vernietigt of laat vernietigen, zal Opdrachtgever Billink hiervan onmiddellijk op de hoogte stellen;
6.8 Opdrachtgever dient zorg te dragen voor een zorgvuldige aflevering van de door de Debiteur bestelde zaken. Opdrachtgever is verantwoordelijk en aansprakelijk voor eventueel onjuiste leveringen aan Debiteur.
6.9 Opdrachtgever garandeert dat deze de aan Billink verstrekte persoonsgegevens conform de criteria van de Wet bescherming persoonsgegevens heeft verkregen en verwerkt. Opdrachtgever is verantwoordelijk voor de gegevensverwerkingen inzake bestellingen op haar site en is verantwoordelijk om te voldoen aan de Wet bescherming persoonsgegevens;
6.10 Opdrachtgever zal zich onthouden van handelingen, uitingen of werkwijzen welke strijdig met maatschappelijke of wettelijke normen kunnen worden geacht.

Artikel 7 Verplichtingen Billink
7.1 Billink zal ten behoeve van de uitvoering van de overeenkomst met Opdrachtgever online een kredietwaardigheidtoets verrichten op de Debiteur en aan de hand daarvan de Debiteur onmiddellijk bij de bestelling laten weten of Billink de Debiteur accepteert voor het gebruik maken van haar betaalservice;
7.2 In het kader van het gebruikmaken van de betaalservice zal Debiteur via de website van Opdrachtgever diens persoonsgegevens verstrekken aan Billink. Opdrachtgever staat de verwerking van de persoonsgegevens van diens klanten toe in het kader van de overdracht van de Vordering. Billink zal de gegevens verwerken in haar gegevensbestand. Billink is zelfstandig verantwoordelijk voor de gegevensverwerking. Billink respecteert de privacy van Debiteur en draagt er zorg voor dat persoonlijke informatie over Debiteur vertrouwelijk wordt behandeld met in achtneming van de Wet bescherming persoonsgegevens en handelt volledig volgens haar privacy statement;
7.3 Billink zal ten behoeve van de uitvoering van de overeenkomst fraude naar beste weten en kunnen trachten te bestrijden door middel van een fraudetoets;
7.4 Billink zorgt dat het uitvoeren van de betaaloplossing van Billink plaatsvindt in een beveiligde omgeving;

Artikel 8 Beperking van aansprakelijkheid
8.1 Billink is niet aansprakelijk voor: a. schade van welke aard ook, als gevolg van het niet beschikbaar zijn van de dienstverlening van Billink, alsmede als gevolg van onjuiste, niet actuele of onvolledige informatie en/of berekeningen, tenzij de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Billink; b. schade van welke aard dan ook die Opdrachtgever lijdt ten gevolge van storingen in (telecommunicatie) apparatuur en programmatuur van Opdrachtgever bij voorbeeld maar niet beperkt tot, waardoor een bestelling niet kan worden uitgevoerd; c. schade van welke aard dan ook als gevolg van het niet of gebrekkig functioneren van de website of het aanklikken van beschikbare betaalmethoden; d. schade van welke aard dan ook als gevolg van het niet of gebrekkig functioneren van de digitale infrastructuur, zowel bij Opdrachtgever, als bij Debiteur; e. schade als gevolg van fraude (die niet door Billink kan worden gedetecteert), misbruik, tenietgaan, het niet of gebrekkig functioneren van beveiligingsmiddelen en schade als gevolg van het niet opvolgen van instructies van Billink.
8.2 Voor zover Billink aansprakelijk kan worden gesteld voor enige schade, is Billink nimmer aansprakelijk voor indirecte of gevolgschade waaronder maar niet beperkt tot omzetderving, winstderving, gemiste bestellingen, schade door bedrijfsstagnatie en kosten van herstel van gegevens die geheel op gedeeltelijk verloren zijn gegaan.
8.3 Indien zich een schadegeval voordoet, dient Opdrachtgever binnen 14 werkdagen Billink hiervan op de hoogte te stellen. Bij gebreke hiervan, vervalt het recht op schadevergoeding.

Artikel 9 Overmacht

9.1 Indien Billink of Opdrachtgever als gevolg van overmacht verhinderd is een verplichting uit de Overeenkomst na te komen, dan is de betreffende partij niet tot nakoming gehouden zolang de overmachtsituatie voortduurt, tenzij het een betalingsverplichting betreft. Onder overmacht wordt door Billink mede verstaan een niet toerekenbare tekortkoming van toeleveranciers van Billink en storingen in internetverbindingen, telecommunicatie- en elektriciteitsnetwerken;
9.2 Indien de overmachtsituatie langer dan een week heeft geduurd, hebben zowel Billink als Opdrachtgever het recht om de Overeenkomst te ontbinden door een schriftelijke kennisgeving te sturen aan de andere partij. Prestaties die reeds zijn verricht, worden dan naar rato afgerekend, zonder dat de Opdrachtgever dan wel Billink aan de ander partij voor het overige iets verschuldigd zullen zijn.

Artikel 10 Intellectuele Eigendom
10.1 Alle rechten van intellectuele of industriële eigendom op (de resultaten van) de dienstverlening van Billink, waaronder maar niet beperkt tot het gebruik van de naam Billink en het bijbehorend beeldmerk, berusten uitsluitend bij Billink. Verlening van een recht op het gebruik van de naam, het beeldmerk en/of (de resultaten van) de dienstverlening van Billink al dan niet door middel van licentie houdt geen overdracht van auteursrecht of van enig ander intellectueel of industrieel eigendomsrecht in;
10.2 Billink verklaart met haar dienstverlening geen rechten van derden te schenden en zal Opdrachtgever vrijwaren voor alle aanspraken van derden op de voorwaarde dat Opdrachtgever Billink onverwijld informeert van het bestaan en de inhoud van dergelijke aanspraken en dat Opdrachtgever Billink de volledige vrijheid geeft in het voeren van onderhandelingen daarover of het treffen van een schikking of het voeren van een gerechtelijke procedure. Opdrachtgever verleent voor zover nodig aan Billink alle medewerking en verschaft Billink alle informatie die nodig is om aanspraken van derden aan te vechten, dan wel om haar intellectueel eigendom te beschermen;
10.3 Alle door Billink aan Opdrachtgever verstrekte documentatie, adviezen, software en overige zaken bestemd om de dienstverlening van Billink te faciliteren, blijven eigendom van Billink en mogen niet zonder voorafgaande toestemming van Billink worden verveelvoudigd, openbaargemaakt of ter kennis van derden worden gebracht. Voorts is het niet toegestaan om beveiligingen of technische (gebruiks)beperkingen van eventueel door Billink geleverde programmatuur of software te verwijderen of te omzeilen.

Artikel 11 Geheimhouding
11.1 Partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

Artikel 12 Duur Overeenkomst
12.1 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen zijn partijen de Overeenkomst aangegaan voor een duur van onbepaalde tijd. Beide partijen kunnen de overeenkomst op ieder moment schriftelijk opzeggen zonder opgave van reden.

Artikel 13 Ontbinding
13.1 Elk der partijen is, onverminderd het recht op schadevergoeding, gerechtigd de samenwerking met onmiddellijke ingang schriftelijk te beëindigen, indien na het sluiten van de Overeenkomst: a. de andere partij toerekenbaar tekort komt in de nakoming van haar verplichtingen; b. omstandigheden aan haar ter kennis komen die haar goede grond geven te vrezen dat de andere partij niet aan haar verplichtingen zal voldoen; c. de andere partij in staat van faillissement of surséance van betaling komt te verkeren; d. op een aanzienlijk deel van het vermogen van de andere partij beslag wordt gelegd; e. zich een situatie voordoet of dreigt voor te gaan doen, ten gevolge waarvan de goede naam van (één der) partijen naar hun(haar) eigen oordeel mogelijk kan worden geschaad; f. zich onvoorziene omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat partijen naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst niet van elkaar kunnen verlangen.

Artikel 14 Opschorting
14.1 Billink is gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst geheel of gedeeltelijk op te schorten indien Opdrachtgever te kort schiet in de nakoming van zijn verplichtingen uit deze overeenkomst of indien Billink uit handelingen en/of gedragingen van Opdrachtgever kan afleiden dat deze mogelijk niet of niet volledig aan zijn verplichtingen zal voldoen.

Artikel 15 Wijziging algemene voorwaarden
15.1 Billink is bevoegd wijzigingen in de algemene voorwaarden aan te brengen. Billink zal de gewijzigde algemene voorwaarden aan Opdrachtgever toezenden. De gewijzigde algemene voorwaarden treden 30 dagen nadat Opdrachtgever deze ontvangen heeft in werking. Indien Opdrachtgever niet met de wijzigingen eens is, heeft hij het recht de Overeenkomst op te zeggen;
15.2 Opdrachtgever heeft tot aan het tijdstip van inwerkingtreding de tijd om Billink schriftelijk te berichten of zij de gewijzigde algemene voorwaarden afwijst. Indien afwijzing binnen de gestelde termijn achterwege blijft, wordt Opdrachtgever geacht akkoord te gaan met de toepasselijkheid van de gewijzigde algemene voorwaarden op de Opdracht.

Artikel 16 Recht- en forumkeuze
16.1 Op elke overeenkomst tussen Opdrachtgever en Billink alsmede op deze algemene voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Geschillen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Rottedam.
 

Artikel 16 - Klachtenregeling

1. De ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure. 2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer. 3. Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten. 4. Indien de klacht niet binnen een redelijke termijn dan wel binnen 3 maanden na het indienen van de klacht in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.
 

Artikel 17 - Geschillen

1. Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 

Artikel 18 - Aanvullende of afwijkende bepalingen

Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.

Vergelijk producten Verwijder alle producten

You can compare a maximum of 3 products

Hide compare box
Beoordeling door klanten: 8,1 / 10 - 3648 beoordelingen
Door het gebruiken van onze website, ga je akkoord met het gebruik van cookies om onze website te verbeteren. Dit bericht verbergen Meer over cookies »